sok
SWE NOR

vedlikehold

Vedlikehold 
 
Malte ytterdører
For at malingen skal beholde sin beskyttende funksjon, bør døren rengjøres med jevne mellomrom, én eller flere ganger i året. Rengjør døren med lunkent vann, tilsatt såpe eller ammoniakkfritt vaskemiddel ved behov. Dooria anbefaler at en vokser malte ytterdører årlig med voks uten slipemiddel (f.eks. bil- eller båtvoks), for å beholde glansen. Spesielt viktig er dette på dører i mørke farger, da disse dørene er følsomme for sollys og trenger litt ekstra omtanke. Skader utbedres omgående med egnet maling. Ved større skader anbefales det at man også sparkler og grunner det skadede området. Husk at dørens kanter også trenger vedlikehold. Om døren ikke vedlikeholdes vil retten til å reklamere på døren falle bort. Dersom produktet er montert i et belastet miljø eller i værharde strøk, vil vedlikeholdet måtte tilpasses dette. Hvis døren monteres jevnt med fasaden, må døren beskyttes av skjermtak. Minstemål uten tak eller annen beskyttelse er 120 mm. 
Alle farger vil av normale årsaker falme noe av sollys, og mørke farger spesielt. Dører som er malt med mørke farger og som utsettes for sollys, vil kunne bli sterkt oppvarmet, og i større grad enn lyse dører ha en tendens til å slå seg. Dette pga. utvidelse av materialene på den soleksponerte oppvarmede siden. Av samme grunn kan sprekker i malingen forekomme. Det gis derfor ingen garanti på dører malt i mørke farger (fra farge NCS S 7500-N og oppover). 
 
Boddører i bjørk ubehandlet
Dørene har en overflate i bjørk plywood og må behandles umiddelbart ved montering på begge sider enten med pigmentert oljebeis eller heldekkende farge beregnet på utendørbruk.
 
Lås og sylinder
Smør låskasse og sylinder med låsspray – ikke med olje eller fett. Smør låsen et par ganger om året. Forhandleren anbefaler riktig type smøremiddel. Pass også på å dra til alle skruer ordentlig. Smør også låssylinderen samtidig. Låser som er mye i bruk eller er ekstremt værutsatte bør smøres oftere.
Hengsler: Kontroller hengslenes funksjon og skru til eventuelt løse skruer. Hengslene smøres så med vannfri mineralolje eller syntetisk smøreolje. Vedlikeholdsbehovet varierer med bruksfrekvens, belastning og miljø. Men kontroller funksjonen, smør og dra til skruene minst en gang per år.
 
Terskel
Det er viktig at terskelen har full understøttelse og at beslag er montert i forkant. Terskelen gjøres ren og oljes inn med en passende tradisjonell white spiritbasert olje.

Innerdører
Tre er et levende materiale som påvirkes og forandres ved fukt- og temperatursvingninger. Sørg for å holde rommets temperatur og relative luftfuktighet så konstant som mulig gjennom god oppvarming og god ventilasjon. For å unngå alt for store bevegelser i trematerialet, skal den relative fuktigheten (RF) være i intervallet 30–60%. Ettersom det er innerdører, bør det være samme temperatur på begge sider. Vær oppmerksom på ulike treslags tekniske egenskaper som hardhet, trykk- og ripefølsomhet, farge mm. Beskytt døren og tørk bort all fukt umiddelbart.
 
Malte innerdører
Dørene er malt i en NCS S farge med halvmatt glans (se produktblad for glansgrad). Mindre skader kan flikkmales. En større skade vil kunne kreve sparkling og ommaling av hele døren. Rengjør døren med lunkent vann, tilsatt såpe eller ammoniakkfritt vaskemiddel ved behov. Treverk i malte dører kan ha kvister, som kan fremtre over tid avhengig av miljøet døren står og treets egenskaper.
 
Flekkfjerning
Fjern flekker før de tørker inn i lakken/malingen og vask over med rent vann. Bruk en godt oppvridd klut. En lakkert/malt dør skades av for mye og varmt vann samt sterke rengjøringsprodukter som f.eks klor, tynner, aceton og rødsprit. Bruk derfor disse produktene med stor forsiktighet. OBS! Sliping med stålull og skurenylon kan ripe lakken. Bearbeidet overflate får nesten alltid annerledes utseende etter utbedring.

Fjern flekker regelmessig. For beste resultat bør flekker fjernes når de er ferske og deretter vaskes over med rent vann. Bruk en godt oppvridd klut. En oljet dør skades av for mye vann, sterke rengjøringsmidler og kraftige løsningsmidler. Følg flekkskjemaet under. Begynn med trinn 1 og fortsett nedover gjennom punktene til flekken er borte. 
1) Svak såpeoppløsning, eventuelt komplettér med bearbeiding av flekken med hvit nylonduk.
2) Bytt ut såpeoppløsningen med terpentin samt bearbeide flekken med hvit nylonduk.
3) Slip bort flekken med grønn nylonduk eller fint slipepapir (min 180-korning). Slip i fiberretningen.
4) Om flekken ikke går bort, skrap med barberblad, kniv eller sikling.
 
Om flekkfjerningen forårsaker matting av overflaten eller lyse flekker, komplettér punktvis med olje. Bruk klut eller pensel, vent 15–20 minutter, etterpolér for hånd med rød eller hvit nylonduk. Gjenta om nødvendig. OBS! Bearbeidet overflate får nesten alltid annerledes utseende etter utbedring.  

Karmer
Alle våre karmer er laget i heltre. Det understrekes at tre er et levende materiale som påvirkes av ytre faktorer som luftfuktighet, temperatur og sollys. Det kan derfor  ikke utelukkes at bevegelser/endringer i treet vil kunne påvirke overflaten, for eksempel gulning ved kvister og små sprekker utvendig. Kvistgulning er et treteknisk fenomen som inntreffer selv ved bruk av kvistforsegling. Kvistforseglingen vil kun bidra med å utsette denne prosessen. Skulle overnevnte endringer skje anses ikke dette som mangel ved produktet.